Dränering

Dränering behövs för alla slags husgrunder. Utformningen på dräneringen beror på vilken husgrund fastigheten är byggd på samt vad markförhållandena är på tomten.  Det finns metoder att lösa fuktproblem för samtliga typer av hus genom att vidta åtgärder, tex dränering/isolering. Vi på Mölndals Betongborrning har många års erfarenhet av och kan hjälpa er med er dränering, stor som liten.

 

Problem med fukt?

 

Orsakerna till fuktproblem idag kan variera. En stor del beror på det gamla traditionella sättet att bygga och användning av olämpliga material, samt dåtidens okunskap inom just dränering.

Baserats på att fukt enbart kommer från källarens grundmurar, vilka då tätades med asfalt (vilket idag är helt fel) fick konsekvensen att man inneslöt fukten i väggarna, då även stora fuktmängder tillförs grundmurar och golv direkt från marken under huset. Detta i kombination med att isolera väggarna inifrån med organiska material direkt på yttervägg var förr mycket vanlig och innebar att man förhindrade att väggarna kunde torka ut.

Resultatet blir en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden. Dessutom alstras stora mängder fukt i källaren där ofta dusch, tvättstuga, bastu etc finns. När all denna fukt tillförs täta och kalla grundmurar är det lätt att förstå att, källarklimatet blir fuktigt och att skador ofta uppstår.

Självklart spelar husets placering i förhållande till omgivning stor roll, även markens massor är avgörande för hur stor belastningen blir på dräneringen. Dåligt eller inte alls fungerande dräneringar i kombination med läckande dagvattenledningar är ett stort vanligt problem idag.

 

Vi kan hjälpa er att dränera i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Borås, Lerum, Trollhättan och Uddevalla. Är du dock inte bosatt i något av dessa områden så kan vi absolut hjälpa till ändå!

 

Steg för att dränera

Dränerande skikt under golv och utanför grundmuren. Dränledningen och dräneringsskiktet under golvet har syftet att hindra grundvattennivån från att stiga upp till husgrunden. Dräneringsskiktet utanför skall hindra nedsjunkande markvatten att blöta ned grundmuren.

En så kallad dräneringskolonn (dräneringsrör, grus inlindat i markfiberduk) består av tre huvudkomponenter:

Grus (dimension 8/11 eller 11/16) som effektivt leder bort fukt och vatten. Dräneringsrör som leder dräneringsvattnet till kommunal anslutning, den egna stenkistan eller som i de flesta fall, till en egen dagvattenbrunn, vilken i sin tur är ansluten till kommunens rörledning. Markfiberduk som skall filtrera bort jordpartiklar som annars tränger ner i dräneringsröret och förhindrar att markvatten kan tas upp.

Både dränering skikt och dränrör måste alltså skyddas av ett filter (markfiberduk) som hindrar jordpartiklar att tränga in och orsaka igensättning. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand och tex morän blir också möjligt tack vare filtret. Större stenar skall dock inte motfyllas i dräneringsskiktet/isolerplattorna.

 

Tvärtemot vad många tror går det jättebra att dränera även på vintern. Fördelen när det är lätt tjäle i marken är att tomten skonas mer!

Vi arbetar med dränering under hela året, gör endast uppehåll då det förekommer stark långvarig kyla med djupgående tjäle i marken som följd.