Policy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön på Mölndals Betongborrning ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsplats ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

  • arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
  • arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
  • chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
  • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
  • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta åtgärder
  • arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp
  • vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet sam att vi når våra arbetsmiljömål
  • vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete